ReadyPlanet.com


ซัปตามาตริกา


พระแม่ทั้ง 7 องค์ เรียกว่า " สัปตะมาตริกา " ปรากฏอยู่ใน นิกายศักติ ถือว่าเป็น บุรพเทวีที่ได้รับการเคารพบูชามาแต่โบราณ ผู้คนส่วนมากจะบูชาขอพรเพื่อการปกป้อง และ ฝากลูกหลานไว้ให้พระองค์คอยดูแล โดยประเทศไทยได้รับคติการบูชานี้มากลายเป็น “แม่ซื้อ”ประจำวันทั้ง 7 นั่นเอง
พระแม่ทั้ง 7 องค์นี้ถือว่าเป็นพละกำลังฝ่ายสตรีที่ถือกำเนิดจากพระชายาแห่งเทพบุรุษ โดยบรรดาพระชายาเหล่านั้นได้รับพลังจากพระแม่ศักติหรือพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีอีกที ได้แก่
1. พระแม่จามุนดา Chamunda หรือ จามุนเดศวรี ถือกำเนิดจากพลังของพระแม่ศักติ พระพักตร์ดุร้าย มี 3 พระเนตร 8 พระกร ถือ ตรีศูล กระบอง ลูกศร คันศร จักร สังข์ ปาศะ ( บ่วงบาศ ) และ โล่ เป็น พระศาสตราวุธทรงกระบือเป็นพาหนะ พระบาทซ้ายวางบนศีรษะของมารผู้ศิโรราบและสวดมนตร์ถึงพระนาง
2. พระแม่มเหศวรี Maheshwari ถือกำเนิดจากพลังของพระศิวะมหาเทพและพระแม่อุมา มี 3 พระเนตร ผิวพระวรกายขาวบริสุทธิ์ 4 พระกร ถือกลองดามารู ( บัณเฑาะว์ ) ลูกประคำภาวนา ตรีศูลด้ามยาว และธงเล็กด้ามยาวสัญลักษณ์รูปโค แต่พระศาสตรา 2 อย่างหลังทรงเหน็บไว้ในอ้อมพระกรหากทรงอยู่ในอิริยาบทประทานพร โดยหากทรงอยู่อิริยาบทนั้นจะทรงแบพระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นเรียกว่า"อัภยัม มุทรา" และแบพระหัตถ์ซ้ายลงเรียกว่า"วระตะการัม มุทรา" ทรงโคอุสุภราชเป็นพาหนะ
3. พระแม่ไวษณวี Vishnavi ถือกำเนิดจากพลังของพระวิษณุนารายณ์ และ พระแม่ลักษมี มี2 พระเนตรดุจดั่งดอกบัว ผิวพระวรกาย ดั่งท้องฟ้าหรือเป็นสีฟ้าหม่น4พระกร ถือ จักร สังข์ และกระทำมุทราทั้ง2อย่างข้างต้น ทรงพญาครุฑเป็นพาหนะ
4. พระแม่พรหมมี Brahmi หรือ พราหมณี ถือกำเนิดจากพลังของพระพรหม และ พระแม่สรัสวตี มี 2 พระเนตรกลมโต ผิวพระวรกายเป็นสีนวลเจือทอง 4 พระกร ถือ หม้อน้ำกมัณฑลุของพราหมณ์บรรจุน้ำพระคงคา ธงเล็กด้ามยาวสัญลักษณ์รูปหงส์ และกระทำมุทราทั้ง 2อย่างข้างต้น ทรงพญาหงส์เป็นพาหนะ

 5. พระแม่เกามารี Kowmari ถือกำเนิดจากพลังของพระขันธกุมาร และ พระชายาทั้งสองคือ เทวเสนา ( เทวญาณี,เกามารี ) และวัลลี - มี 2 พระเนตร ผิวพระวรกายดั่งทาด้วยกุงกุมัม ผงเจิมหน้าสีแดง หรือเป็นสีชาด 4 พระกร ถืออังกุศัม ( หอกสั้นของอินเดีย มียอดเป็นหอกแหลม ขนาบข้างด้วยเหล็กสับช้างและเหล็กโค้ง ) ธงเล็กด้ามยาวสัญลักษณ์รูปนกยูง และกระทำมุทราทั้ง2อย่างข้างต้น ทรงพญานกยูงเป็นพาหนะ
6. พระแม่อินทิราณี Indirani อินทราณี หรือ ไอณทรี ถือกำเนิดจากพลังของพระอินทร์ และ พระนางศจีอินทราณี มี 2 พระเนตร พระวรกายประดับด้วยเครื่องประดับและเครื่องทรง ( เช่น สร้อย แหวน กำไล ผ้าไหม สไบ ๆลๆ ) อันหรูหรางดงาม 4 พระกร ถือ วัชระอุทุม แล่งสายฟ้า หรือ วชิราวุธ ธงเล็กด้ามยาวสัญลักษณ์รูปหม้อกุมภะ และกระทำมุทราทั้ง 2 อย่างข้างต้น ทรงพญาช้างเป็นพาหนะ
7. พระแม่วราหิ Varahi เกิดจากพลังของพระยมราช และ พระนางยมี หรือ ยมุนา มีพระพักตร์เป็นหมูป่า ผิวพระวรกายเป็นสีมืดมัว - ประดับพระวรกายด้วยเครื่องประดับและเครื่องทรงสีนิลและสีดำ 4 พระกร ถือไม้โกร่งตำข้าว คันไถ และ กระทำมุทราทั้ง 2 อย่างข้างต้น ทรงพระที่นั่งยมะบังลังค์เป็นพาหนะ
อนึ่ง ใน มุทรา นั้นมีความหมายแสดงถึง พระกรุณาของพระแม่เจ้าคือ "อัภยัม มุทรา" หมายถึง เราจะปกป้องเธอ จงอย่ากลัวสิ่งใด

วระตะการัม มุทรา หมายถึง เราให้พรตามที่เธอขอมา พระแม่ทั้ง 7 ได้รับการบูชาเป็นอันมากในนิกายศักติ มี ตำนานกล่าวว่าคราวหนึ่งบรรดาอสูรมีอำนาจมากเพราะได้พรจากพระเป็นเจ้า เช่น มหิษาสูร
ศุมภะ นิศุมภะ จันทร มุนดา ทูมรักษะ รัคตะบีชะ เป็นต้น ได้รวบรวมบรรดาอสูร มาร และ รากษส บุกรุกสวรรค์ และ ขับไล่เทวดาทั้งหมดออกไป เทพทั้งหมดมี พระวิษณุ พระพรหม พระอินทร์เป็นแกนนำ พากันไปเฝ้าพระศิวะที่เขาไกรลาศ พระแม่อุมาตอบรับคำขอเทวดาจึงทรงบันดาลพระรูปเป็นพระแม่อาทิปาราศักติ 18 พระกร หรือ พระแม่ทุรคาเทวี โดยอาศัยกระแสพิโรธจากเทพเจ้าทุกองค์ แล้ว ทรงรับเทพศาสตราวุธจากบรรดาเทพ หลังจากนั้นทรงตรัสว่า เทพทั้งหลาย ขอพวกท่านจงสร้างพลังของท่านเพื่อเป็นเทพสตรีในการปราบมารทั้งหลายให้สิ้นไปด้วยเถิด
เทพทั้งหลายก็บันดาลพลังเป็นขุนพลเทพธิดาจำนวนมากมาย โดยมี สัปตะมาตริกาทั้ง 7 องค์ เป็นแกนนำทัพ รวมพลไปรบกับเหล่ามารจนประสบชัยชนะในที่สุด นอกจากนี้พระแม่กาลิกา(พระแม่ภัทรกาลี ) และ เจ้าแม่มหากาลียังประสูติในระหว่างการรบครั้งนี้ด้วยโดยถือกำเนิดจากพระเนตรที่ 3 ของ พระแม่ศักติ
ทั้งนี้ในการบูชาทั้ง 7 พระแม่นั้นจะบูชาร่วมกับ พระแม่ทุรคามหิษาสุรมรรทินี พระแม่กาลี รวมกันเรียกว่านวศักติ นอกจากนี้ยังบูชาร่วมกับ พระคเณศ และ พระขันธกุมารอีกด้วย

สำหรับชาวฮินดูทั่วไป วิธีการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าที่นิยมกระทำกันมากที่สุด คือ การบูชาเทพ และเทพีประจำตัว จินตนาการอันเฟื่องฟูของชาวอินเดียให้กำเนิดแก่เทพต่าง ๆ นับเป็นพัน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เทพซึ่งได้รับการนับถือมากที่สุดสามองค์ของอินเดียในปัจจุบัน คือ พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม และ พระแม่เจ้า ของอินเดีย และ ปรากฏกายในรูปต่าง ๆ กันมากมาย เมื่อปรากฏในฐานะเป็นบุคคลแทนสภาพพรหมันที่สมบูรณ์และยังปรากฏในปางย่อย ๆ ได้อีกมากมาย พระวิษณุก็ทรงปรากฏกายในรูปต่าง ๆ กัน ปางหนึ่งก็คือ กฤษณะเทพ ใน คัมภีร์ ภควัทคีตา โดยทั่ว ๆ ไป พระวิษณุทรงทำหน้าที่เป็นผู้ปกปักรักษาจักรวาล เทพองค์ที่ สามคือ ศักติ Shakti พระแม่เจ้า เป็นเทพีซึ่งเป็นตัวแทนของพลังฝ่ายหญิงในจักรวาล แสดงออกในปางต่าง ๆ กันผู้ตั้งกระทู้ ฝน เอามาฝาก :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-21 12:02:45 IP : 125.24.223.22


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.