ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


มันตราคืออะไร? article

 

มันตราคืออะไร?

 

มีคำกล่าวในคัมภีร์พระเวทย์ว่า “ คำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมวลมนุษย์ “ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนเป็นผลมาจากการกำหนดจิต และแสดงผ่านออกมาทางการกระทำ หรือถูกกลั่นกรองออกมาเป็นข้อเขียน  เหตุการณ์หรือการกระทำทุก ๆ อย่างล้วนมีจุดเริ่มมาจากความคิดทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามความคิดเพียง

อย่างเดียวก็จะไ่ม่ส่งผลใด ๆ เลย ถ้าไม่มีการเปล่งวาจาประกอบออกมา

 

จากคำสอนในคัมภีร์พระเวทย์ และคำสอนในศาสนาฮินดู มันตรา หรือในภาษาไทยก็คือมนตรานั่นเอง  มันตราจะเป็นตัวช่วยให้ทุกคนบรรลุจุดหมายในชีวิต  แล้วมันตราคืออะไรกันแน่?  มันตราก็คือพลังงานที่กำเนิด

มาจากการเปล่งเสียงสวดท่องมนตราต่าง ๆ หรือการกล่าวคำใดซ้ำ ๆ กัน การกล่าวคำพูดอะไรก็ตาม จะก่อให้เกิดคลื่นเสียงซึ่งสั่นสะเทือน และเมื่อทำซ้ำ ๆ กันหลาย ๆ ร้อยรอบ คลื่นความสั่นสะเทือนนั้นก็จะก่อให้เกิดความหมาย และผลลัพธ์ที่เป็นไปตามคำสวด หรือคำพูดซ้ำ ๆ นั้น ๆ นี่เป็นตัวอย่าวหนึ่งของพลังงานที่แฝงมากับการสวดท่องมันตรา 

 

แต่การสวดท่องอย่างซ้ำ ๆ เพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดผลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณต้องมีความตั้งใจจริงด้วย  การสวดท่องซ้ำ ๆ บวกกับความตั้งใจที่แท้จริง จะทำให้เกิดพลังงานแฝงที่มีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดผลตามคำสวดดังกล่าวได้ ความตั้งใจจะเดินทางผ่านเสียงที่เปรียบเสมือนพาหนะของคำอธิษฐานที่จะสามารถบันดาล

ให้คำอธิษฐานทั้งหลายเป็นจริง  ถึงแม้ว่าจะมีคำอธิบายต่าง ๆ อีกมากมายของมันตราก็ตาม แต่บทสรุปที่คุณจะได้รับที่เหมือนกันก็คือ มันตราคือผลลัพธ์

ของการสวดท่องมันตราตามจำนวนรอบที่กำหนดผสมกับความตั้งใจจริง

และแรงอธิษฐาน  นั่นแหละคือผลลัพธ์แห่งมันตราอันศักดิฺสิทธิ์

 

กายาตรีมันตรา

 

กายาตรีมันตราเป็นบทสวดสากลที่มีการบันทึกไว้ในคัมภีร์พระเวทย์ ที่เก่าแก่ที่สุดเล่มหนึ่งตั้งแต่โบราณกาล  บทสวดนี้ต้องทำการสวดโดยผู้เลื่อมใสอย่างแท้จริง สามารถสวดได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่ผู้สวดจะอยู่ที่ใดในโลก  บทสวดกายาตรีเป็นคำสวดดังนี้

 

“โอม บู บูวา สะวาหา

ตัต สาวิทู วาเรนยัม

บาร์โก ดิวาสายาดีมาฮี

ดี โย โยนาปราโชดายาท”...

 

 

คำแปลแห่งบทสวดกายาตรีมันตรา

 

“ข้าน้อยขอสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าสูงสุดผู้นำมาซึ่งความสว่างแห่งโลกมนุษย์ ขอพระิองค์โปรดประทานพลังอันศักดิิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งไตรภูมิ โปรดประทานปัญญาและแสงสว่างแก่ลูก เพื่อที่ลูกจะได้รับรู้ถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ในโลก”

 

ท่านนักบวช วิศวมิตร ได้เป็นผู้ค้นพบกายาตรีมันตราบทนี้ มันตราบทนี้สามารถบันดาลให้ท่านนักบวชสามารถโค้งอาวุธที่แข็งแกร่งมาเป็นคันธนูของ

ท่านได้ เมื่อมันตราได้ถูกสวดท่องด้วยความศรัทธาอันแท้จริง  กายาตรีมันตราเปรียบไ้ด้เหมือนกับบทสวดแห่งจักรวาลหรือเปรียบเทียบได้กับพระอาทิตย์

นั่นเอง  มีบทความที่ระบุไว้ในคัมภีร์พระเวทย์ว่าบทสวดกายาตรีมันตรานี้เป็นบทสวดที่ให้

คุณอนันต์และมีพลานุภาพไม่จำกัด เมื่อทำการสวดท่อง เนื่องจากบทสวดนี้เป็นการขอพรจากพระอาทิตย์ผู้เป็นหนึ่งในมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่

 

กายาตรีมันตราได้ถูกบันทึกไว้เป็นพิเศษในคัมภีร์พระเวทย์  หนึ่งในคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก พระแม่กายาตรีเป็นมหาเทวีแห่งพระเวทย์ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนที่ทำการสวด

บทสวดแห่งพระองค์ พระแม่กายาตรีจะไปประทับทุกที่ในทันที และทุกเมื่อใที่บทสวดแห่งพระแม่ได้ถูกทำการสวดท่องโดยเหล่าสาวกของพระองค์ 

 

พระแม่กายาตรีมี 3 พระนามอันได้แก่ พระแม่กายาตรี พระแม่สาวิตรี และพระแม่สุรัสวตี  พระแม่ทั้ง 3 นี้จะประทับอยู่ในพวกเราทุกคน  พระแม่กายาตรีเป็นพระแม่แห่งญาณวิเศษ พระแม่สาวิตรีเป็นพระแม่แห่งชีวิตและความสัตย์จริงทั้งปวง  พระแม่สุรัสวตีเป็นพระแม่แห่งคำสุนทรพจน์ และการกล่าวอ้างถึงพระแม่ทั้ง 3 พระองค์ก็เป็นการกล่าวถึง ความคิด คำพูด และการกระทำ  บุคคลผู้ใดที่ทำการปฏิบัติตนด้วยความบริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่ในหลักความสามัคคีทั้งในหลักความคิด การกระทำ และคำพูด  บุคคลเหล่านั้นจะได้รับการปกปักรักษาจากพระแม่กายาตรี สาวิตรี และพระแม่สุรัสวตีด้วยเช่นกัน

 

 

 

เวลาที่ควรทำการสวดท่อง

 

1.                 เมื่อยามตื่นนอน

2.                 ก่อนอาหารทุก ๆ มื่อ

3.                 ก่อนเข้านอน

 

เมื่อสวดบทสวดจบ ควรกล่าวคำว่า “ โอม และ ศานติ” 3 ครั้งเสมอเพื่อเป็นการจบบทสวด บทสวดกายาตรีจะปกป้องคุ้มครองผู้สวดเสมอไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม  ผู้สวดสามารถทำการสวดท่องได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา จิตใจของผู้สวดควรสะอาดและบริสุทธิื์ตลอดเวลา บทสวดกายาตรีเหมาะกับนักเรียน ซึ่งพระแม่จะประทานปัญญาอันเฉียบแหลมแก่พวกเขา เพื่อที่จะได้จบการศึกษาและมีอนาคตที่ดี ได้มีงานทำที่ดี และสามารถไต่เต้าไปถึงจุดสูงสุดในหน้าที่การงานและชีวิตไ้ด้

 

แม้กระทั่งเวลาที่เราทำความสะอาดร่างกาย เราก็สามารถสวดท่องบทสวดกายาตรีได้ เพื่อที่เราจะสามารถชำระล้างทั้งร่างกายและจิตใจไปในเวลาเดียวกัน

 

แต่มีข้อควรระวัีงและข้อควรรู้ในการสวดท่องด้วยเช่นกัน

 

1.                 หากบทสวดได้รับการสวดที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิิดผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามในด้านลบ แต่ถ้าผู้สวดท่องทำการสวดด้วยความรักในองค์เทพอย่างแท้จริง  พระองค์ก็จะยอมรับคำสวดแม้คำสวดบางคำจะผิด

 

2.                 ทุกคำสวดจะต้องถูกสวดอย่างชัดเจน ชัดถ้อยชัดคำ และกระทำโดยไม่รีบร้อน

 

3.                 พระแม่กายาตรีคือมารดาแห่งพระเวทย์อย่างแท้จริง

4.                 กายาตรีคือมนตราที่จะปกป้องผู้สวดท่องคาถาจากมหันตภัยและอันตรายทั้ง

หลายแก่ผู้สวดท่องให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

 

5.                 กายาตรีเป็นบทสวดสากล เป็นบทสวดที่อ้อนวอนขอสติปัญญา และความเฉลียวฉลาดจากพระองค์ ดังนั้นผู้สวดจะสามารถมองเห็นความจริงและสัจจธรรมแห่งชีวิตโดยไม่ีมีการ

บิดเบือน

 

6.                 ชาย หรือ หญิงใดก็ตามไม่ว่าเป็นชั้นใดหรือเชื่อชาติใด สามารถสวดท่องบทสวดกายาตรีได้เช่นกันและไม่มีข้อจำกัด

 

7.                 จิตใจของผู้สวดต้องสะอาด บริสุทธิื์ คุณต้องทำใจให้ผ่องแผ้วอย่างน้อย 3 เวลาต่อวัน โดยการสวดท่องคาถากายาตรีมันตราก็คือการชำระจิตใจของคุณแล้ว

 

8.                 กายาตรีมันตราเทียบได้กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ดังนั้นการสวดท่องต้องทำโดยความนบนอบ อ่อนน้อม ศรัทธาและความเคารพอย่างแท้จริง ต่อพระแม่กายาตรี และมันตรา้

 

9.                 การสวดควรสวดด้วยตนเองด้วยความรัก ความนบนอบและความเคารพอย่างแท้จริง จะได้ผลมากกว่าการเปิืดฟังจากเทปเนื่องจากจิตใจของผู้สวดจะไม่จดจ่อ

ต่อคำสวดถ้าเขาผู้นั้นไม่ได้สวดด้วยตัวเอง

 

10.            ศรัทธาอย่างแ้ท้จริงต่อกายาตรีมันตราตจะก่อให้เกิดพลังงานที่เป็นคุณ ก็ต่อเมื่อผู้สวดได้ทำการสวดท่องด้วยความรักและศรัทธาอย่างแท้จริง

 

11.            ยิ่งผู้สวดทำการสวดท่องมากเท่าไหร่ ผู้สวดก็จะได้รับผลดีจากการสวดมากขึ้นเท่านั้น

 

ขอพระแม่กายาตรี พระแม่สาวิตรี และพระแม่สุรัสวตีประทานปัญญา และปกป้องทุกคนจากภัยร้า่ยแรง ขอให้ทุกคนปลอดภัย…. โอม ศานติ ศานติ…..

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดชีวิตที่เปลี่ยนไป กับ โอมพยากรณ์

ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 article
โอมพยากรณ์ การ์ด article
ทำนายโชคชะตาด้วย ไพยิปซี article
ดูดวงชื่อ - นามสกุล ไทย/อังกฤษ article
รวย + สุข article
ประสบการณ์ จาก ณี เบเกอรี่ article
ประสบการณ์ จาก อัยการ ดิษย์ชนทัต article
กฤชดา ฐิติฌณิศร อายุ 38 ปี อาชีพ SALE article
กุลการ ธูปทองเจริญผล อายุ 36 ปี อาชีพ พนังงานบริษัท article
ธนาคาร เสริมดวง article
คุณ.......ได้อะไรจากการ ดูดวง article
คุณหมอ ค่ะ นู๋ควรทำอาชีพอะไรดี article
พลังแห่ง ทับทิม article
ที่นอน แบบสามีรัก สามีหลง article
กระเป๋าเงิน ใช้แล้วรวย article
โป่งขาม อัญมณีแห่งแผ่นดินล้านนา article
วันที่ควรสระผมและวันที่ต้องห้าม article
ไม้มงคลและทิศในการปลูกต้นไม้เสริมดวง article
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง article
การสวดมนตร์ใครคิดว่าไม่สำคัญ?? article
ต้องการเสริมดวงเรื่องต่าง ๆ ต้องทำบุญวิธีไหนดี article
ปางสำคัญแห่งพระศิวะ ศาราภวอวตาร article
พรแห่งพระศิวะ article
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเหตุใดจึงขอพรไม่ได้สมตามความปรารถนา article
พระนารายณ์ มหาเทพแห่งตรีมูรติกับปางอวตารทั้ง 10 article
สินค้าและ บริการ article
กำเนิดพระแม่ดุริกา จามุนได และมันตราแห่งมหาจามุนได article
ทำบุญถวายเครื่องทำน้ำดื่ม ณ วัดป่าดอนใหญ่พุทธาราม
พิธีบูชาพระแม่ ครบวันที่ 30 article
ปาฏิหาริย์งานฉลองวัดพระศิวะ article
ปาฏิหาริย์พระพิฆเนศกับพรวันเกิด article
ศรีจันดีคาเดวี อัมมัน article
พระขันธกุมาร และ พระนางวัลลี article
ปางอวตารที่ห้าแห่งองค์พระนารายณ์ article
งานนวราตรี วันประกาศชัยชนะแห่งพระแม่ดุริกาเหนือมวลอสูรย์ article
คัมภีร์ดวง 12 นักษัตร(ปีชวด) articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.