ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


รูปแบบแห่งการบูชาองค์เทพ article

                                                                         รูปแบบแห่งการบูชาองค์เทพ

 

เรืองโดย DHANA

แปลจากหนังสือ Temple Worship – Sri Veeramakaliamman Temple

 

 

สวัสดีค่ะคุณ ๆ ผู้อ่าน DHANA  กลับมารับหน้าที่อีกแล้วนะคะ  ฉบับนี้  BRAMY ขอพักนิดหนึงค่ะ ขอหลบไปเคลียร์งานก่อน เห็นว่าพักนี้งานยุ่งค่ะ ก็เลยต้องมาช่วยกัน  อาทิตย์นี้ DHANA  ได้ไปหาบทความจากหนังสือที่ืทำการแจกเผยแผ่

ในวัดแห่งหนึ่งของพระแม่กาลีในสิงคโปร์ซึ่งก็คือวัด Sri Veeramakaliamman  ค่ะ  เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการบูชาองค์เทพ เรื่องราวเป็นอย่างไร ลองมาฟังดูกันประดับความรู้นะคะ……

 

การบูชาองค์เทพเป็นการแสดงออกซึ่งความรักจากมวลมนุษย์

ที่มีต่อองค์เทพทุกพระองค์ ความรู้สึกรักและศรัทธาสามารแสดงผ่านออกมาทางการกระทำ

ในรูปแบบของการบูชาต่อเทพเจ้าสูงสุดหรืออิชวาร่านั่นเองยังจำได้ไหมคะ

เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดูถูกเรียกขานในพระนามว่าอิชวาร่า (Ishvara) นั่นเองค่ะ  ท่านมหาเทพอิชวาร่านีไม่ได้ปรากฏมาในลักษณะของรูปเคารพนะคะ พระองค์ไม่มีรูปร่าง แต่ว่าพลังอันมหาศาลของพระองค์ได้ทรงค้ำจุนโลกและชีวิตของมวลมนุษย์ทั้งหลายให้คงอยู่ตลอดมาหลายร้อย หลายพันปีเลยค่ะ  กล่าวกันว่ามนุษย์ผู้ทีได้ริเริ่ม

บูชาพระองค์เจ้าอิชวาร่านั้น ได้เริ่มทำการเคารพ เพืี่อแสดงถึงการยอมรับ

ในข้อจำกัดของมนุษย์ และยอมรับว่าพร้อมยอมสยบต่อพระองค์โดย

ดุษฏี การทำการบูชาเทพอิชวาร่าก็เพื่อทำการขอพรจากพระองค์ ซึ่งเป็นพิธีการ

ที่สำคัญมากพิธีหนึ่งของศาสนาฮินดูค่ะ

 

เหล่าสาวกหรือบัคตี (Bhakthi) ได้รำลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าสูงสุดของเขาแท้จริง

แล้วมีเพียงหนึ่งพระองค์เท่านั้นค่ะ  พระองค์ไม่มีรูปร่าง หรืออาจจะปรากฏรูปร่างของ

พระองค์ในบางครั้งต่อมวลมนุษย์ ในความเป็นจริงแล้วพระองค์ได้ทรงเป็นศูนย์รวมพลัง

อันยิ่งใหญ่แด่องค์เทพทั้งหลายค่ะ ถ้าคุณมี ความเชื่อที่มีเพียงน้อยนิดต่อการมีอยู่จริงของ

พระเจ้า คุณก็ไม่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็น ‘บัคตี’ ได้เลยค่ะ

 

พระคัมภีร์ได้ถือว่าเป็นการเผยแผ่ซึ่งหัวใจแห่งศาสนาและเป็นการเผยแผ่วิธีการบูชาองค์

เทพทั้งหลาย, พิธีกรรมต่างๆ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการบูชาองค์เทพในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการบูชาก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของบัคตีแต่ละคน  อย่างไรก็ดี ได้มีการแบ่งกลุ่มการบูชาเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ

 

1.                 รากา บัคตี

2.                 ไวเดยา บัคตี

 

รากาบัคตี เป็นการทำการยอมรับและเคารพองค์อิชวาร่าอย่างจริงใจ การทำการบูชาใด ๆ ก็ตาม ผู้ที่ทำการบูชาก็จะไม่หวังอะไรเลยเืพื่อเป็นการตอบแทนจากองค์เทพ คนที่ทำการบูชาแบบนี้สามารถเรียกตัวเองได้ว่า ‘รากาบัคตี’ ค่ะ  การบูชาแบบบริสุทธิ์ใจแบบนี้่สามารถเปรียบเทียบได้กับความรักของแม่ที่มีต่อลูก  ซึ่งผู้ที่เป็นแม่ทั้งหลายไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจากลูกเลย  ผู้ที่เป็นแม่เหล่านั้นต้องการแค่ให้ลูก ๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  และเติบโตขึ้นเป็นคนดีเท่านั้น การบูชาอิชวาร่าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี้ ถือว่าเป็นการบูชาขั้นสูงสุด ทั้งนี้่เพราะเหล่าสาวกเชื่อว่า องค์อิชวาร่านั้นเป็นเทพเจ้าสูงสุด ท่านได้ปรากฏกายในทุกหนแห่ง และพวกเราสามารถทำการบูชาท่านได้ในทุกที่  ท่านนักบวช ไสวา, ท่านนักบวชคานนาพา นายานาร์, ท่านนักบวชไสกายา นายานา และท่านนักบวชไวชานาวา ล้วนเป็นเหล่านักบวชของอินเดียที่มีชื่อเสียงได้

ทำการบูชาอิชวาร่าด้วยวิธีนี้  อย่างไรก็ดี  มนุษย์ธรรมดาสามัญอย่างเรา ๆ ก็ไม่อาจสามารถบูชาองค์อิชวาร่าด้วยวิธีนี้ได้ทุกคน  จึงได้มีการบูชาอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า ‘ไวเดยา บัคติ”

 

‘ไวเดยา บัคติ” การบูชาแบบไวเดยานี้เป็นการบูชาโดยอาศัยหลักการที่ชัดเจนตาม

ที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ ตัวอย่างเช่่นการบูชาอาจทำได้ในหลายรูปแบบซึ่งต้องการความ

เพียรพยายาม, ความบากบั่นขั้นสูง และความตั้งใจอย่างแท้จริงในการบูชาเทพเจ้า

แต่ละองค์ของพวกเขา การบูชาองค์เทพสามารถทำได้ในรูปของการบูชาทางกาย, วาจา และใจ สามารถทำการบูชาได้เป็นการส่วนตัวหรือกระทำการบูชาในที่สาธารณะ

หรือที่วัดก็ได้เช่นกัน

 

การบูชาเป็นการส่วนตัว เป็นการกระทำการบูชาองค์เทพที่สามารถทำได้โดยทั้ง 3 ทาง อันได้แก่ทางกาย, วาจา และใจ  การบูชาทางกายสามารถทำได้ 2 วิธีโดยผ่านทางพิธี

อันได้แก่ พิธี’ยากนา’ (Yagna) และ ‘ปูจา’ (Pooja)  ในพิธีปูจา ผู้ทำการบูชาจะปฏิบัติต่อพระเจ้าของเขาดั่งแขกผู้ทรงเกียรติ พวกเขาจะทำการบูชาเทพเจ้า

ด้วยความเคารพสูงสุดเพื่อให้ได้รับการประทานพรตามที่ปรารถนาจากพระเจ้า  การถวายดอกไม้ ไฟ และเครื่องหอม เป็นรูปแบบของการบูชาในวิธีที่เรียกว่าปูจา  การสวดท่องมันตรา (Mantra) หรือ โชลคาส (Shlokas) เป็นการบูชาเทพเจ้าทางวาจา ส่วนการบูชาแบบที่เรียกว่า จาปา (Japa) และ การนั่งสมาธิ (meditation) เป็นการบูชาเทพเจ้าทางจิตใจ

 

การบูชาผ่านทางวิธีปูจาเป็นวิธีการบูชาขั้นสูงสุดและถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุด กล่าวคือธาตุทั้ง 4 อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ได้ถูกผสมผสานกับการถวายของหอม และดอกไม้ อาหาร และที่ขาดไม่ได้คือดอกไม้จันทน์แก่เทพเจ้า  พิธีปูจานี้เมื่อทำการบูชา

อย่างถูกต้องและครบถ้วน เชื่อกันว่าเป็นการเปิดประตูที่จะทำให้ผู้ทำการ

บูชาสามารถเข้าถึงพระเจ้า และพระเจ้าก็สามารถเข้าใจถึงจิตใจและความปรารถนาของ

ผู้ทำการบูชาได้อย่างถ่องแท้

 

เป็นไงคะ ได้ความรู้มากขึ้นไหมคะ  ด้่วยความที่เราเป็นชาวพุทธกันมาแต่กำเนิด การบูชาแบบ’ปูจา’ หรือ ‘ยากนา’ ก็อาจจะใหม่นะคะ สำหรับพวกเรา ๆ ยังไงก็ตาม DHANAคิดว่าพวกเราก็สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจกับหัวข้อนี้ได้

ค่อย ๆ เรียนรู้กันไปนะคะ ไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามกันมาได้ค่ะ  จะพยายามไปทำการบ้านมาตอบท่านผู้อ่านทุกท่านนะคะ  พิธีปูจานี้ส่วนใหญ่จะทำกัน 3 วันต่อครั้งนะคะ  ช่วงเวลาที่ทางวัดจะทำปูจาก็คือช่วงแรก ตอนราวหกโมงเช้า ตอนเที่ยงตรง และ ตอนราว  3 ทุ่ม ของทุก ๆ วันค่ะ แต่นี่เป็นเวลาของวัดที่สิงคโปร์นะคะ เมืองไทยลองเช็คได้จากอาจารย์โอมละกันนะคะ

 

วันนี้คุณทำปูจาหรือยังคะ  หาโอกาสไปวัดแขกบ้างนะคะ ถ้าว่าง ทุก ๆ คนมีสิทธิืขอพรอันประเสริฐนะคะ จาก มหาเทพ มหาเทวี ทุกพระองค์ อย่าท้อนะคะ ถ้าคำอธิษฐานไม่ได้รับการตอบรับในทันที เพียรขอต่อไปค่ะ  น้ำหยดลงหินทุกวัน หินก็ยังกร่อนได้นะคะ แล้วทำไม มหาเทพ มหาเทวีผู้มากด้วยความเมตตาจะไม่เห็นใจคุณ ๆ ในวันหนึ่งได้ ล่ะค่ะ หมั่นทำความดี ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยกาย วาจา และใจ อย่างสม่ำเสมอนะคะ

 

DHANA  ขอลาไปสวดอธิษฐานก่อนนะคะ ต้องเริ่่มวันใหม่ให้ดีแล้ว ทุก ๆ วันก็จะเป็นวันที่ดี และดีที่สุดของคุณ ๆ ทุกคนนะคะ ลาไปก่อนอีกเช่นเคย จนกว่าจะถึงอาทิตย์หน้าค่ะ……

 

DHANA

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรู้จักองค์เทพและคำสอนของชาวฮินดู กับ อ.บรามี

ลักษมีเดวี มหาเดวีแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง article
ร้านเทวรูป Kankatya เทวบูชา article
เรืองเล่าจากแดนนรก โทษแห่งการเล่นการพนัน article
ตำนานเมืองลับแล article
อาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ article
เรืองราวของการทำแท้ง article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 3 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 2 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร article
รักข้ามมิติ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอนอวสาน article
ศนิเทพ – เทพประจำดาวเสาร์ article
พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปคู่บ้่านคู่เมืองแห่งเมืองมัณฑะเลย์ article
เรืองราวความฝันบอกลาง ดินแดนแห่งมิติมหัศจรรย์ article
เทพยามาราชาแห่งนรกภูมิ article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 3 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 2 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 1 article
ปาฏิหารย์ท่านพญานาคช่วยน้ำท่วม article
พระนางจิระประภาเทวี article
เจ้าพ่อประตูผา นักรบผู้กล้าแห่งเมืองลำปาง article
โยนกนาคพันธ์ ตำนานเวียงหนองล่ม article
เทศกาลนวราตรี article
พระธาตุลำปางหลวง article
พระธาตุอินแขวน article
เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดลำปาง article
เจ้าพ่อขุนตาล article
วัดจามเทวี จ.ลำพูน article
พญาแสนภู article
เทพธิดาพระจันทร์ article
วาราฮีอัมมัน article
พีธีสวดศรีมหาจันดี ณ ประเทศสิงคโปร์ article
พระขรรค์ธกุมาร ณ ถ้ำบาตู article
ปาฏิหารย์พระแม่กาฏญาญาณี กับการเดินทางกลางเวหา article
พระธาตุประจำปีเถาะ - พระธาตุแช่แห้ง article
พระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์ article
อภินิหารหลวงปู่ทวด ในวันที่พายุกระหน่ำ วัดพะโคะ จ.สงขลา article
ไหว้พระประจำวันเกิด article
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราชันย์แห่งกรุงสยาม article
เวียงกุมกาม นครบาดาลใต้ภิภพ
พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งนครล้านนา article
วันคเนศจตุรถึ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
เรืองเล่าปาฏิหารย์สมเด็จโต article
พระพิรุณ เืทพแห่งสายฝน article
ท้าวกุเวร เืทพแห่งทรัพย์ศฤงคาร article
พระนางจามเทวี ราชินีแห่งนครลำพูน article
ถ้าศักดิสิทธิ์แห่งนครสวรรค์ ถ้าบ่อยา article
ตำนานไพ่ทาโร่ต์ article
ปาฏิหารย์หลวงพ่อหยกขาว article
วัดจิ่งอัน มณฑลเซียงไฮ้ สาธรารณรัฐประชาชนจีน article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์พระพิฆเนศ article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์เทพหนุมาน article
ปาฏิหาริย์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว วัดราชคิรี พิษณุโลก article
เทพี"กุมารี"สู่ชีวิตเด็กสาว article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน ประเทศสิงคโปร์ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
ปาฏิหาริย์แมุ่อุมาเทวี article
ตำนานรัก นางศกุนตลา และ พระราชาทุศยันตร์ article
ตำนานรักแห่งพระกฤษณะและพระนางราดา article
ตำนานเรืองเล่าของชาวฮินดู สาวิตรี และ สัตยาวัน article
วัดป่าเลไลย์ วัดไทยในสิงคโปร์ article
นวราตรี เทศกาลแห่งพระแม่ดุรกา ลักษมี สุรัสวตี article
พระพรหม พระผู้สร้างสรรพสิ่งในจักรวาล article
มีนัคชีเดวี ราชินีแห่งนครมาดูไร article
ขงจื๊อ เทพนักปราชญ์และันักคิดผู้ยิ่งใหญ่ article
ปาฏิหาริย์เจ้าพ่อกวนอู article
ปาฏิาหารย์เจ้าแ่ม่กวนอิม article
นันทิเดวา เทพพาหนะแห่งพระศิวะ article
เกร็ดความเชื่อของชาวฮินดู article
พระราม พระลักษณ์ วีรบุรุษแห่งมหากาพย์รามเกียรติ์ article
เกร็ดความรู้ และเรืองเล่าของชาวฮินดู article
ศรี คารุปปาสวามี มหาเทพผู้พิทักษ์ article
เกร็ดความเชือของชาวฺฮินดู article
มหามันตราแห่งพระกฤษณะ article
ศรี มาดูไร วีรัน วีรบุรุษนักรบแห่งนครมาดูไร article
ประวัติเจ้าแม่กวนอิมแบบสังเขป article
ศรี มูเนสวารัน และปางทั้ง 7 แห่งพระศิวะ article
ดุรกา ลักษมี สรัสวตี มหานวราตรี article
ตัวละครจากมหากาพย์มหาภารตะ article
หนุมานกับเศียรทั้งห้า article
กำเนิดพระขันธกุมาร article
วิธีการสวดขอพรแห่งวัดพราหมณ์ ฮินดู article
ความหมายแห่งการเจิมหน้าของชาวฮินดู article
หนุมานเทพกับภีมะบุตรแห่งพระพาย article
ความหมายแห่งวัดของชาวฮินดู article
ซัปตามาตริกา พระแม่แห่งการสู้รบทั้ง 7 พระองค์ article
ปางสำคัญพระคเนศ article
เทพฮายากรีวา - นารายณ์อวตาร เทพผู้ประทานความรู้ article
ตำนานสุริยเทพ article
มหากาลี มหาเทวีผู้ปราบมาร article
พระนารายณ์ และ พระพรหมกับการสร้าง article
ใครจะหยุดหนุมานได้? article
ปางอวตารที่ 8 & 9 แห่งพระแม่ดุริกาเทวี article
พระแม่ดุริกาปางที่ 5 - 7 สกันดา มาตา, กาฏญาญาณี และ กาลราตรี article
พระแม่บรามาจาริณี, จันดรากานดา และ กุชมานดา article
พระแม่ดุริกาเทวีกับปางสำคัญทั้ง 9 article
เดวี กัญญากุมารี article
เทศกาลดีปาวาลีกับมหาเทวีลักษมี article
พระพิฆเนศ กับทศกัณฑ์และศิวลึงค์มหาบาเลสวารา article
มันตราแห่งมหากาลี article
กลุ่มผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตนของศาสนาฮินดู article
คำถามคาใจยอดฮิต article
ร้าน Master Clean Banner‏ article
Headline
หลวงปู่โตพรหมรังสีอริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.