ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล
มันตราคืออะไร? article

มันตราคืออะไร?

 

มีคำกล่าวในคัมภีร์พระเวทย์ว่า “ คำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมวลมนุษย์ “ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนเป็นผลมาจากการกำหนดจิต และแสดงผ่านออกมาทางการกระทำ หรือถูกกลั่นกรองออกมาเป็นข้อเขียน  เหตุการณ์หรือการกระทำทุก ๆ อย่างล้วนมีจุดเริ่มมาจากความคิดทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามความคิดเพียง

อย่างเดียวก็จะไ่ม่ส่งผลใด ๆ เลย ถ้าไม่มีการเปล่งวาจาประกอบออกมา

 

จากคำสอนในคัมภีร์พระเวทย์ และคำสอนในศาสนาฮินดู มันตรา หรือในภาษาไทยก็คือมนตรานั่นเอง  มันตราจะเป็นตัวช่วยให้ทุกคนบรรลุจุดหมายในชีวิต  แล้วมันตราคืออะไรกันแน่?  มันตราก็คือพลังงานที่กำเนิด

มาจากการเปล่งเสียงสวดท่องมนตราต่าง ๆ หรือการกล่าวคำใดซ้ำ ๆ กัน การกล่าวคำพูดอะไรก็ตาม จะก่อให้เกิดคลื่นเสียงซึ่งสั่นสะเทือน และเมื่อทำซ้ำ ๆ กันหลาย ๆ ร้อยรอบ คลื่นความสั่นสะเทือนนั้นก็จะก่อให้เกิดความหมาย และผลลัพธ์ที่เป็นไปตามคำสวด หรือคำพูดซ้ำ ๆ นั้น ๆ นี่เป็นตัวอย่าวหนึ่งของพลังงานที่แฝงมากับการสวดท่องมันตรา 

 

แต่การสวดท่องอย่างซ้ำ ๆ เพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดผลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณต้องมีความตั้งใจจริงด้วย  การสวดท่องซ้ำ ๆ บวกกับความตั้งใจที่แท้จริง จะทำให้เกิดพลังงานแฝงที่มีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดผลตามคำสวดดังกล่าวได้ ความตั้งใจจะเดินทางผ่านเสียงที่เปรียบเสมือนพาหนะของคำอธิษฐานที่จะสามารถบันดาล

ให้คำอธิษฐานทั้งหลายเป็นจริง  ถึงแม้ว่าจะมีคำอธิบายต่าง ๆ อีกมากมายของมันตราก็ตาม แต่บทสรุปที่คุณจะได้รับที่เหมือนกันก็คือ มันตราคือผลลัพธ์

ของการสวดท่องมันตราตามจำนวนรอบที่กำหนดผสมกับความตั้งใจจริง

และแรงอธิษฐาน  นั่นแหละคือผลลัพธ์แห่งมันตราอันศักดิฺสิทธิ์

 

กายาตรีมันตรา

 

กายาตรีมันตราเป็นบทสวดสากลที่มีการบันทึกไว้ในคัมภีร์พระเวทย์ ที่เก่าแก่ที่สุดเล่มหนึ่งตั้งแต่โบราณกาล  บทสวดนี้ต้องทำการสวดโดยผู้เลื่อมใสอย่างแท้จริง สามารถสวดได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่ผู้สวดจะอยู่ที่ใดในโลก  บทสวดกายาตรีเป็นคำสวดดังนี้

 

“โอม บู บูวา สะวาหา

ตัต สาวิทู วาเรนยัม

บาร์โก ดิวาสายาดีมาฮี

ดี โย โยนาปราโชดายาท”...

 

 

คำแปลแห่งบทสวดกายาตรีมันตรา

 

“ข้าน้อยขอสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าสูงสุดผู้นำมาซึ่งความสว่างแห่งโลกมนุษย์ ขอพระิองค์โปรดประทานพลังอันศักดิิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งไตรภูมิ โปรดประทานปัญญาและแสงสว่างแก่ลูก เพื่อที่ลูกจะได้รับรู้ถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ในโลก”

 

ท่านนักบวช วิศวมิตร ได้เป็นผู้ค้นพบกายาตรีมันตราบทนี้ มันตราบทนี้สามารถบันดาลให้ท่านนักบวชสามารถโค้งอาวุธที่แข็งแกร่งมาเป็นคันธนูของ

ท่านได้ เมื่อมันตราได้ถูกสวดท่องด้วยความศรัทธาอันแท้จริง  กายาตรีมันตราเปรียบไ้ด้เหมือนกับบทสวดแห่งจักรวาลหรือเปรียบเทียบได้กับพระอาทิตย์

นั่นเอง  มีบทความที่ระบุไว้ในคัมภีร์พระเวทย์ว่าบทสวดกายาตรีมันตรานี้เป็นบทสวดที่ให้

คุณอนันต์และมีพลานุภาพไม่จำกัด เมื่อทำการสวดท่อง เนื่องจากบทสวดนี้เป็นการขอพรจากพระอาทิตย์ผู้เป็นหนึ่งในมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่

 

กายาตรีมันตราได้ถูกบันทึกไว้เป็นพิเศษในคัมภีร์พระเวทย์  หนึ่งในคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก พระแม่กายาตรีเป็นมหาเทวีแห่งพระเวทย์ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนที่ทำการสวด

บทสวดแห่งพระองค์ พระแม่กายาตรีจะไปประทับทุกที่ในทันที และทุกเมื่อใที่บทสวดแห่งพระแม่ได้ถูกทำการสวดท่องโดยเหล่าสาวกของพระองค์ 

 

พระแม่กายาตรีมี 3 พระนามอันได้แก่ พระแม่กายาตรี พระแม่สาวิตรี และพระแม่สุรัสวตี  พระแม่ทั้ง 3 นี้จะประทับอยู่ในพวกเราทุกคน  พระแม่กายาตรีเป็นพระแม่แห่งญาณวิเศษ พระแม่สาวิตรีเป็นพระแม่แห่งชีวิตและความสัตย์จริงทั้งปวง  พระแม่สุรัสวตีเป็นพระแม่แห่งคำสุนทรพจน์ และการกล่าวอ้างถึงพระแม่ทั้ง 3 พระองค์ก็เป็นการกล่าวถึง ความคิด คำพูด และการกระทำ  บุคคลผู้ใดที่ทำการปฏิบัติตนด้วยความบริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่ในหลักความสามัคคีทั้งในหลักความคิด การกระทำ และคำพูด  บุคคลเหล่านั้นจะได้รับการปกปักรักษาจากพระแม่กายาตรี สาวิตรี และพระแม่สุรัสวตีด้วยเช่นกัน

 

 

 

เวลาที่ควรทำการสวดท่อง

 

1.                 เมื่อยามตื่นนอน

2.                 ก่อนอาหารทุก ๆ มื่อ

3.                 ก่อนเข้านอน

 

เมื่อสวดบทสวดจบ ควรกล่าวคำว่า “ โอม และ ศานติ” 3 ครั้งเสมอเพื่อเป็นการจบบทสวด บทสวดกายาตรีจะปกป้องคุ้มครองผู้สวดเสมอไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม  ผู้สวดสามารถทำการสวดท่องได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา จิตใจของผู้สวดควรสะอาดและบริสุทธิื์ตลอดเวลา บทสวดกายาตรีเหมาะกับนักเรียน ซึ่งพระแม่จะประทานปัญญาอันเฉียบแหลมแก่พวกเขา เพื่อที่จะได้จบการศึกษาและมีอนาคตที่ดี ได้มีงานทำที่ดี และสามารถไต่เต้าไปถึงจุดสูงสุดในหน้าที่การงานและชีวิตไ้ด้

 

แม้กระทั่งเวลาที่เราทำความสะอาดร่างกาย เราก็สามารถสวดท่องบทสวดกายาตรีได้ เพื่อที่เราจะสามารถชำระล้างทั้งร่างกายและจิตใจไปในเวลาเดียวกัน

 

แต่มีข้อควรระวัีงและข้อควรรู้ในการสวดท่องด้วยเช่นกัน

 

1.                 หากบทสวดได้รับการสวดที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิิดผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามในด้านลบ แต่ถ้าผู้สวดท่องทำการสวดด้วยความรักในองค์เทพอย่างแท้จริง  พระองค์ก็จะยอมรับคำสวดแม้คำสวดบางคำจะผิด

 

2.                 ทุกคำสวดจะต้องถูกสวดอย่างชัดเจน ชัดถ้อยชัดคำ และกระทำโดยไม่รีบร้อน

 

3.                 พระแม่กายาตรีคือมารดาแห่งพระเวทย์อย่างแท้จริง

4.                 กายาตรีคือมนตราที่จะปกป้องผู้สวดท่องคาถาจากมหันตภัยและอันตรายทั้ง

หลายแก่ผู้สวดท่องให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

 

5.                 กายาตรีเป็นบทสวดสากล เป็นบทสวดที่อ้อนวอนขอสติปัญญา และความเฉลียวฉลาดจากพระองค์ ดังนั้นผู้สวดจะสามารถมองเห็นความจริงและสัจจธรรมแห่งชีวิตโดยไม่ีมีการ

บิดเบือน

 

6.                 ชาย หรือ หญิงใดก็ตามไม่ว่าเป็นชั้นใดหรือเชื่อชาติใด สามารถสวดท่องบทสวดกายาตรีได้เช่นกันและไม่มีข้อจำกัด

 

7.                 จิตใจของผู้สวดต้องสะอาด บริสุทธิื์ คุณต้องทำใจให้ผ่องแผ้วอย่างน้อย 3 เวลาต่อวัน โดยการสวดท่องคาถากายาตรีมันตราก็คือการชำระจิตใจของคุณแล้ว

 

8.                 กายาตรีมันตราเทียบได้กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ดังนั้นการสวดท่องต้องทำโดยความนบนอบ อ่อนน้อม ศรัทธาและความเคารพอย่างแท้จริง ต่อพระแม่กายาตรี และมันตรา้

 

9.                 การสวดควรสวดด้วยตนเองด้วยความรัก ความนบนอบและความเคารพอย่างแท้จริง จะได้ผลมากกว่าการเปิืดฟังจากเทปเนื่องจากจิตใจของผู้สวดจะไม่จดจ่อ

ต่อคำสวดถ้าเขาผู้นั้นไม่ได้สวดด้วยตัวเอง

 

10.            ศรัทธาอย่างแ้ท้จริงต่อกายาตรีมันตราตจะก่อให้เกิดพลังงานที่เป็นคุณ ก็ต่อเมื่อผู้สวดได้ทำการสวดท่องด้วยความรักและศรัทธาอย่างแท้จริง

 

11.            ยิ่งผู้สวดทำการสวดท่องมากเท่าไหร่ ผู้สวดก็จะได้รับผลดีจากการสวดมากขึ้นเท่านั้น

 

ขอพระแม่กายาตรี พระแม่สาวิตรี และพระแม่สุรัสวตีประทานปัญญา และปกป้องทุกคนจากภัยร้า่ยแรง ขอให้ทุกคนปลอดภัย…. โอม ศานติ ศานติ…..
ดูดวง และ กิจกรรม กับ โอมพยากรณ์

ประวัติหลวงปู่ทวด article
ประวัติหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ตอนสอง article
๗ สหชาติ ของพระพุทธเจ้า article
ประวัติเจ้าแม่กวนอิม article
พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ article
พระแม่สุรัสวตี พระแม่แห่งพระเวทย์และสติปัญญา article
ปาฏิหารย์สมเด็จพระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้เรืองนามแห่งกรุงสยาม article
น้ำตาแห่งพระแม่จันทริกาเดวี เทวรูปร้องไห้เป็นไปได้หรือ? article
ขั้นตอนการบูชาองค์เทพ 5 ขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการบูชาแบบตันตริค article
ภาพงานวันคเนศจตุรถี article
ปางสำคัญทั้งแปดแห่งพระแม่ลักษมีเดวี article
มันตรากับชีวิตประจำวัน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.