ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


พระธาตุประจำปีเถาะ - พระธาตุแช่แห้ง article

พระธาตุประจำปีเถาะ - พระธาตุแช่แห้ง

 

 

เรืองโดย บรามี

 

กลับมาอัพเดทกันอีกครั้งนะคะ กับเรืองราวใหม่ ๆ รับปีใหม่ค่ะ เรียกว่าพอมีเวลาว่างบรามีก็จะหาเรืองมาลงใหม่ ๆ นะคะ ปีใหม่นี้ หน้าตาเว๊บของเราจะได้เปลียนไป ดีกว่าเปิดมาแล้วก็มีแต่เรืองเดิมๆ

 

คุณ ๆ ที่มาอ่านเว๊บนี้ประจำเชื่อว่าคุณ ๆ คงชอบที่จะไปวัด และทำบุญเสมอๆ นะคะ เว๊บนี้นำเสนอเรืองราวสิ่งศักดิสิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรนะคะ  การเข้าวัดทำบุญ เจริญสมาธิ ภวนาเป็นเรืองดีนะคะ  สามารถทำให้จิตใจสงบได้จริงๆ เมือคนเรามีความสงบทางใจ  ปัญหาอะไร ๆ ก็มีทางออกเสมอ ๆ นะคะ

 

วันนี้พาเทียวไปต่างจังหวัดอีกแล้วนะคะ หลัง ๆ นี้บรามีชอบเดินทางไปทา่งเหนือของประเทศไทยนะคะ เนืองจากปีนี้เป็นปีเถาะ  ขอแนะนำให้คุณ ๆ เดินทางไปนมัสการพระธาตุประจำปีเถาะนะคะ  เมือปลายปีที่แล้ว บรามีได้มีโอากาสเิดินทางไปกราบพระธาตุหริภุญไชยมา ยังประทับใจไม่หาย เนืองจากองค์พระธาตุสวยงามมาก  มองไป แหงนคอมองแล้วมองอีก ก็ยังรู้สึกว่าชมความงามไม่พอเลยค่ะ อยากมองไปนาน ๆ แต่ก็คงทำไม่ได้นะคะ เพราะองค์พระธาตุสูงมาก  แถมเป็นทองอร่าม เรียกว่าคุ้มค่าที่ได้มากราบค่ะ   แถมมีองค์แม่ธรณีอยู่ทีหน้าพระธาตุ คุณ ๆ ที่ได้มาที่พระธาตุหริภุัญไชย ก็เชิญกราบได้นะคะ แม่ธรณี เดวีองค์สำคัญที่รองรับโลกนี้ และ เป็นเทวี ที่ทำการอุ้มชูทุกชีวิตบนโลกนี้ ก็อย่าลืมนึกถึงพระนางนะคะ

 

นอกเรืองอีกแล้ว วันนี้อ่านเรืองราวและประวัติของพระธาตุแช่แห้งก่อนนะคะ เรืองราวของพระธาตุองค์อืน ๆ บรามีจะค่อย ๆ นำเสนอนะคะ  เชือกันว่า คนเราทุกคน ควรหาโอกาสไปกราบพระธาตุของตนเองให้ได้สักครั้งนะคะ  เชือกันว่า เมือเราจากโลกนี้ไป ดวงวิญญาณจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ด้วยอานิสงค์จากการที่ได้มากราบพระธาตุประจำปีเกิดค่ะ  เชือหรือไม่เชืออย่างไร ลองพิจารณาดูได้ค่ะ  แต่ถ้าคุณถามบรามี ถ้ามีโอกาสบรามีก็ขอเข้าวัดทำบุญดีกว่าค่ะ  อย่าลืมนะคะ มีเพือนแท้ สองคน ที่จะตามเราไปทุก ๆ ที่ นั่นก็คือ บุญ และ กรรม  ดังนั้น ถ้ามีโอากาสเติมบุญก็รีบทำดีกว่านะคะ

 

เชิญอ่านเรืองราวประธาตุประจำปีเถาะ พระธาตุแช่แห้งได้เลยค่ะ  แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

 

 

 ความเป็นมาของพระธาตุแช่แห้ง
       
       “พระธาตุแช่แห้ง” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้กล่าวว่า เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์มาถึงภูเพียงแช่แห้ง และพบกับพระอมละราชและพระมเหสีที่มาสรงน้ำที่เดียวกับพระองค์สรงน้ำอยู่ พระอมละราชได้ถวายผ้าขาวให้พระพุทธเจ้าใช้สรงน้ำ แต่ผ้านั้นกลายเป็นทองคำ พระอานนท์จึงขอพระเกศาธาตุบรรจุในกระบอกไม้ซาง มอบให้พระอินทร์นำไปเก็บในอุโมงค์พร้อมผ้าทอง โดยพระอินทร์ได้ก่อพระเจดีย์สูง 7 ศอกไว้ด้านบน

 

ต่อมาราวปีพ.ศ. 1896 สมัยพระยากานเมือง ได้ส่งช่างไปร่วมสร้างวัดหลวงที่สุโขทัย พระยาลือไทยจึงมอบพระธาตุ 7พระองค์ และพระพิมพ์คำ พระพิมพ์เงินอย่างละ 20 องค์ ให้พระยากานเมือง ซึ่งได้นำไปบรรจุไว้ที่ภูเพียง และพบพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า พระองค์จึงให้ทำอุโมงค์ประดิษฐานพระบรมธาตุใหม่ และก่อพระเจดีย์เป็น “พระธาตุแช่แห้ง” คู่เมืองน่านมาจนทุกวันนี้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนมากราบสักการะกัน
       
       
ปริศนาธรรมคำว่า “แช่แห้ง”

       
       หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมจึงชื่อว่า “พระธาตุแช่แห้ง” เพราะหากคิดตามความเป็นจริงคำว่าแช่ก็ควรจะต้องเปียก แต่แล้วทำไมจึงแห้ง ในเรื่องนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม โดยอาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ครูภูมิปัญญาไทย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้อธิบายให้ฟังว่า คำว่า “แช่แห้ง” เป็นคำที่นักปราชญ์ยกย่องให้เป็นมงคลนามยิ่ง เป็นประหนึ่งกุญแจที่จะไขปริศนาธรรมทั้งมวลจนดิ่งลึกเข้าสู่แดน สุญญตา คือความว่างจากตัวตน อันเป็นสุดยอดของอมฤตธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า “แช่แห้ง” จึงมีความหมายโดยนัยว่า ยอดคนหรือมหาบุรุษเท่านั้นที่จะทำตัวให้แห้งอยู่ในสภาวะแห่งความเปียกปอนของอวิชชา ความมืดบอด แห่งสรรพกิเลศตัณหาต่างๆ ที่มากมายยิ่งกว่าสายน้ำและมหาสมุทรทั้งหลายในโลกรวมกัน มนุษย์จะสามารถมีความสุขท่ามกลางทะเลแห่งความทุกข์ยากอันหมายถึงมหาวัฏฏสงสารได้อย่างไร

 

อีกทั้งยังแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมแห่งคำว่า “แช่แห้ง” จึงยุติอยู่ที่ “อริยสัจ 4 ประการ” เพราะคำว่า แช่ หมายถึง การเปียกปอน การดิ่งจมลงในทะเลแห่ง วัฎฎสงสาร หมายถึงต้นเหตุแห่งทุกข์ มี 2 ประการคือ ทุกข์ และสมุหทัย คำว่า แห้ง หมายถึงการหยุดนิ่งและสิ้นสุดแห่งอาสวกิเลศทั้งปวง มี 2 ประการคือ นิโรธหรือนิพพาน และ อริยมรรค อันมีองค์ 8 ประการ คือเส้นทางที่พระตถาคต ชี้นำให้พุทธศาสนิกทั้งมวล เดินตามรอยแห่งพุทธองค์ จึงสรุปได้ในที่สุดว่า คำว่า “แช่แห้ง” จึงหมายถึง “การดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง”

 

 

 มีพระวิหารหลวง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุ เป็นวิหารขนาดใหญ่ 6 ห้อง ห้องกลางมีขนาด 3 ห้อง และต่อชั้นลดออกไป ทางด้านหน้า 2 ห้องและด้านหลัง 1 ห้อง ด้านหน้าพระวิหารมีรูปปั้นสิงห์ 2 ตัวที่งดงามยิ่ง ซึ่งสิงห์ที่อยู่หน้าประตูทางเข้าพระวิหารนี้มาจากชาดกเรื่องสิงห์คายนาง เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่นิยมมากเรื่องหนึ่งของล้านนา มีความหมายสื่อถึงสัญลักษณ์หรือตัวแทนของพระศรีอริยเมตตรัย หรือตัวแทนฝ่ายอำนาจหรือชนชั้นผู้ปกครอง และการปั้นสิงห์ไว้หน้าวัดก็มีอีกความหมายหนึ่งคือ จะได้เกิดในยุคพระศรีอริยเมตตรัย และที่หน้าบันประตูของพระวิหารหลวงยังมีรูปปูนปั้นลายนาคเกี่ยวกระหวัดกัน 8 หัว อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเมืองน่าน และยังสื่อความเชิงพระพุทธปรัชญาขั้นสูง นาค 8 หัว แทนอริยมรรค 8 หมายถึงศาสนาแห่งสมณโคดมจะคงมั่นยืนยงแผ่ขยายไปทั่วเมืองนันทบุรีศรีนครน่าน


       ภายในบริเวณวัดพระธาตุแช่แห้งแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวาง โบราณสถานแห่งนี้มีความสง่างามน่าเลื่อมใสศรัทธา ประกอบกับมีสวนรุกขชาติขนาบอยู่ทั้งด้านข้าง และด้านหลังมีความร่มรื่น และก่อให้เกิดความสบายใจโปร่งใจ สร้างความรู้สึกสงบและเยือกเย็นให้แก่ผู้มาเยือนทุกรูปทุกนามไม่เลือกชั้นวรรณะและชาติภาษา และเป็นประจำทุกๆปีจะมีงานประเพณีนมัสการพระธาตุในวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) ให้ทุกคนได้มาร่วมสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง”

 
รู้จักองค์เทพและคำสอนของชาวฮินดู กับ อ.บรามี

ลักษมีเดวี มหาเดวีแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง article
ร้านเทวรูป Kankatya เทวบูชา article
เรืองเล่าจากแดนนรก โทษแห่งการเล่นการพนัน article
ตำนานเมืองลับแล article
อาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ article
เรืองราวของการทำแท้ง article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 3 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 2 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร article
รักข้ามมิติ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอนอวสาน article
ศนิเทพ – เทพประจำดาวเสาร์ article
พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปคู่บ้่านคู่เมืองแห่งเมืองมัณฑะเลย์ article
เรืองราวความฝันบอกลาง ดินแดนแห่งมิติมหัศจรรย์ article
เทพยามาราชาแห่งนรกภูมิ article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 3 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 2 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 1 article
ปาฏิหารย์ท่านพญานาคช่วยน้ำท่วม article
พระนางจิระประภาเทวี article
เจ้าพ่อประตูผา นักรบผู้กล้าแห่งเมืองลำปาง article
โยนกนาคพันธ์ ตำนานเวียงหนองล่ม article
เทศกาลนวราตรี article
พระธาตุลำปางหลวง article
พระธาตุอินแขวน article
เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดลำปาง article
เจ้าพ่อขุนตาล article
วัดจามเทวี จ.ลำพูน article
พญาแสนภู article
เทพธิดาพระจันทร์ article
วาราฮีอัมมัน article
พีธีสวดศรีมหาจันดี ณ ประเทศสิงคโปร์ article
พระขรรค์ธกุมาร ณ ถ้ำบาตู article
ปาฏิหารย์พระแม่กาฏญาญาณี กับการเดินทางกลางเวหา article
พระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์ article
อภินิหารหลวงปู่ทวด ในวันที่พายุกระหน่ำ วัดพะโคะ จ.สงขลา article
ไหว้พระประจำวันเกิด article
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราชันย์แห่งกรุงสยาม article
เวียงกุมกาม นครบาดาลใต้ภิภพ
พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งนครล้านนา article
วันคเนศจตุรถึ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
เรืองเล่าปาฏิหารย์สมเด็จโต article
พระพิรุณ เืทพแห่งสายฝน article
ท้าวกุเวร เืทพแห่งทรัพย์ศฤงคาร article
พระนางจามเทวี ราชินีแห่งนครลำพูน article
ถ้าศักดิสิทธิ์แห่งนครสวรรค์ ถ้าบ่อยา article
ตำนานไพ่ทาโร่ต์ article
ปาฏิหารย์หลวงพ่อหยกขาว article
วัดจิ่งอัน มณฑลเซียงไฮ้ สาธรารณรัฐประชาชนจีน article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์พระพิฆเนศ article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์เทพหนุมาน article
ปาฏิหาริย์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว วัดราชคิรี พิษณุโลก article
เทพี"กุมารี"สู่ชีวิตเด็กสาว article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน ประเทศสิงคโปร์ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
ปาฏิหาริย์แมุ่อุมาเทวี article
ตำนานรัก นางศกุนตลา และ พระราชาทุศยันตร์ article
ตำนานรักแห่งพระกฤษณะและพระนางราดา article
ตำนานเรืองเล่าของชาวฮินดู สาวิตรี และ สัตยาวัน article
วัดป่าเลไลย์ วัดไทยในสิงคโปร์ article
นวราตรี เทศกาลแห่งพระแม่ดุรกา ลักษมี สุรัสวตี article
พระพรหม พระผู้สร้างสรรพสิ่งในจักรวาล article
มีนัคชีเดวี ราชินีแห่งนครมาดูไร article
ขงจื๊อ เทพนักปราชญ์และันักคิดผู้ยิ่งใหญ่ article
ปาฏิหาริย์เจ้าพ่อกวนอู article
ปาฏิาหารย์เจ้าแ่ม่กวนอิม article
นันทิเดวา เทพพาหนะแห่งพระศิวะ article
เกร็ดความเชื่อของชาวฮินดู article
พระราม พระลักษณ์ วีรบุรุษแห่งมหากาพย์รามเกียรติ์ article
เกร็ดความรู้ และเรืองเล่าของชาวฮินดู article
ศรี คารุปปาสวามี มหาเทพผู้พิทักษ์ article
เกร็ดความเชือของชาวฺฮินดู article
มหามันตราแห่งพระกฤษณะ article
ศรี มาดูไร วีรัน วีรบุรุษนักรบแห่งนครมาดูไร article
ประวัติเจ้าแม่กวนอิมแบบสังเขป article
ศรี มูเนสวารัน และปางทั้ง 7 แห่งพระศิวะ article
ดุรกา ลักษมี สรัสวตี มหานวราตรี article
ตัวละครจากมหากาพย์มหาภารตะ article
หนุมานกับเศียรทั้งห้า article
กำเนิดพระขันธกุมาร article
วิธีการสวดขอพรแห่งวัดพราหมณ์ ฮินดู article
ความหมายแห่งการเจิมหน้าของชาวฮินดู article
หนุมานเทพกับภีมะบุตรแห่งพระพาย article
ความหมายแห่งวัดของชาวฮินดู article
ซัปตามาตริกา พระแม่แห่งการสู้รบทั้ง 7 พระองค์ article
รูปแบบแห่งการบูชาองค์เทพ article
ปางสำคัญพระคเนศ article
เทพฮายากรีวา - นารายณ์อวตาร เทพผู้ประทานความรู้ article
ตำนานสุริยเทพ article
มหากาลี มหาเทวีผู้ปราบมาร article
พระนารายณ์ และ พระพรหมกับการสร้าง article
ใครจะหยุดหนุมานได้? article
ปางอวตารที่ 8 & 9 แห่งพระแม่ดุริกาเทวี article
พระแม่ดุริกาปางที่ 5 - 7 สกันดา มาตา, กาฏญาญาณี และ กาลราตรี article
พระแม่บรามาจาริณี, จันดรากานดา และ กุชมานดา article
พระแม่ดุริกาเทวีกับปางสำคัญทั้ง 9 article
เดวี กัญญากุมารี article
เทศกาลดีปาวาลีกับมหาเทวีลักษมี article
พระพิฆเนศ กับทศกัณฑ์และศิวลึงค์มหาบาเลสวารา article
มันตราแห่งมหากาลี article
กลุ่มผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตนของศาสนาฮินดู article
คำถามคาใจยอดฮิต article
ร้าน Master Clean Banner‏ article
Headline
หลวงปู่โตพรหมรังสีอริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.